• Zwroty i reklamacje

IX. Odstąpienie od umowy

1.         Zgodnie z Ustawą o ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  Kupujący, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.

2.         W e-sklepie Kupujący ma prawo dokonać zwrotu lub wymiany produktu w terminie 14 dni kalendarzowych od odbioru przesyłki, a szczegółowe informacje dotyczące procedury zwrotu i wymiany produktu znajdują się w e-sklepie.

3.         W celu usprawnienia procesu zwrotu lub wymiany produktów e-sklep udostępnia Kupującemu formularz zwrotu/wymiany produktu. W przypadku skorzystania z formularza zwrotu/wymiany produktu, Kupujący dołącza podpisany formularz do przesyłki ze zwracanym produktem.

4.         Kupujący, niezależnie od sposobu odbioru Produktu, jest zobowiązany do przesłania zwracanego produktu na adres magazynu e-sklepu, wskazanego w Regulaminie jako adres korespondencyjny tj. RtvCentrum Opole; ul. Niemodlińska 19/21, 45-710 Opole.

5.         Kupujący w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia do e-sklepu Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.         W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy i przesłanie na adres sklepu na koszt i ryzyko Kupującego zakupiony produkt wraz z dokumentem potwierdzającym zakup. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

7.         Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Kupujący.

8.         E-sklep dokonana zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym Produktem, chyba że Kupujący wskaże inny sposób zwrotu uiszczonej zapłaty. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy bądź otrzymania paczki z oświadczeniem.

9.         Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez e-sklep, e-sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.       Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, co oznacza, że konsument nie powinien korzystać z rzeczy w innym celu niż w celu jej przymierzenia.

11.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

X. Reklamacje

1.         Produkty oferowane w e-sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne, a e-sklep będzie dokładał  wszelkich starań, aby prezentowane w e-sklepie i nabyte przez Kupującego Produkty były jak najwyższej jakości, tym niemniej w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad e-sklep na życzenie Kupującego wszczyna procedurę reklamacyjną.

2.         E-sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.         JeansDom jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego za wady Produktów.

4.         JeansDom jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5.         Każdy Produkt kupiony w e-sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady.

6.         W przypadku wystąpienia wady zakupionego w e-sklepie produktu, ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

7.         Zgłoszenia reklamacyjne w e-sklepie składane są pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny  e-sklepu.

8.         Reklamację można złożyć także poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony e-sklepu oraz z załączonym dowodem zakupu, przesyłką kurierską lub poleconą przesyłką pocztową na adres korespondencyjny e-sklepu, z dopiskiem „reklamacja e-sklep”.

9.         Kupujący otrzyma z e-sklepu informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez e-sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

10.         W przypadku nieuwzględnienia reklamacji e-sklep odeśle do Kupującego Produkt stanowiący przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem odmowy uznania reklamacji.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.         Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2.         Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się rejestr podmiotów uprawnionych, który stanowi wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, rejestr dostępny jest pod adresem:

https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

3.         Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem:

https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php

4.         Konsument może skorzystać także z platformy ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 

XII. Postanowienia końcowe

1.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

2.         JeansDom zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a zmiany te obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej e-sklepu, przy czym zmiany Regulaminu obowiązują w stosunku do zamówień złożonych w e-sklepie po opublikowaniu w e-sklepie zmiany Regulaminu.

  • Sklep zamknięty

Dzień dobry ! Trwają prace techniczne, zapraszamy wkrótce. JeansDom.

  • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.